Verslag clubavond 14 februari 2017

Opening en mededelingen.

Rien van der Vlist opent de bijeenkomst. Hij meldt dat hij samen met Henk Boose naar de Jaarvergadering van ZH’12 is geweest.
Daar is geconstateerd dat het ledental van de aangesloten filmclubs in tien jaar aanmerkelijk is afgenomen.

Ook is naar voren gebracht, voor te stellen de landelijke NOVA-wedstrijd in te korten tot één dag. Dat voorstel ligt gevoelig bij de Nova. Ook werd er gestemd of de films die ingebracht worden niet langer mogen zijn dan 30 à 40 minuten. Gevraagd is wat de verschillend clubs hiervan vinden. De ZH’12 clubs in die vergadering zijn bijna unaniem voor dit voorstel. Dit wordt straks in stemming gebracht in de NOVA. Die regel zou na een definitief besluit per 2018 van kracht worden.
Als reactie uit de zaal wordt naar voren gebracht dat niet enkel de tijd maar ook de kwaliteit een rol zou moeten spelen.
Ook wordt voorgesteld de films die op het Regiofestival door overschrijding van de projectieduur af moeten vallen, tijdens een zogenaamd Preview festival te vertonen. ‘Het Toverlint’ uit Gouda is bereid een en ander te organiseren met als mogelijke datum 21 april 2017

Het project ‘De Drieslag’ heeft 75 geïnteresseerden opgeleverd. Voor deelname aan dit project betaald een deelnemende filmclub aan ZH’12 € 100,00, terwijl van de deelnemers een bedrag van € 25 tot € 35 per workshop wordt gevraagd.
De werkshops zijn facultatief en worden voor een buitenstaander iets duurder aangeboden. Voor meer informatie dient men de website van ZH’12 te raadplegen.


Ook wordt geïnformeerd hoe de Oogst-bijeenkomst op de zaterdagmiddag is ervaren. De reactie is unaniem positief. Wel wordt geopperd dat, als er een spaak in het wiel komt, bijvoorbeeld door het uitvallen van de projector, en er ook een aansluitende activiteit in Luxor plaats vind, dit voor complicaties kan zorgen.

In het vervolg starten we de middag dan ook om 13.00 uur in plaats van 14.00 uur.
Ook wordt rekening gehouden met het eventueel achter de hand houden van een vervangende projector.

Rondvraag
  • Gemeld wordt dat Mat Hensen, oud-voorzitter van de Video-club LUX is overleden. Afgesproken is dat de secretaris namens onze club de familie zal condoleren.
  • Verder wordt medegedeeld dat op 12 april ‘Videogroep Rijnmond voor geïnteresseerden een workshop onder leiding van Pieter Reintjes organiseert over de juiste verhoudingen tussen muziek, live-geluid en de voice-over.
  • Tevens organiseren zij op 18 oktober een analyse van de twee beste films van het regiofestival. Daarbij zijn de makers en hoofdrolspelers aanwezig.  
De 9-shotsfilmpjes

In een vorige bijeenkomst is de clubleden gevraagd om op basis vanhet idee van Filip Sleurink, om 9-shots films te maken.

“Porsche” van Rien van der Vlist.

Rien is bezig om zijn auto op gang te krijgen (zijn hobby) en wanneer de auto eenmaal op gang is, blijkt dat hij gedroomd heeft een Porsche te bezitten.

“Circle of Life” van Cor Hoekzema.

In mooie beelden wordt het bevruchten van kikkertjes gefilmd. Het is knap verfilmd binnen een zeer klein kooitje, maar aan het eind van de film is het moeilijk te zien wat er op het laatst precies gebeurt.

“Fotomaatjes” van Loes Schopman.

Beelden van een gezellig fotoclubje, dat elkaars plaatjes bekijkt en beoordeelt. Jammer wordt het gevonden dat van de beelden zelf niets te zien is

“Kris in actie” van Henk Boose.

Het maakproces van een kunstig deegproduct. Als commentaar wordt opgemerkt dat in een shot meer verhaal zou kunnen worden gestopt. Het was Henk hier te doen een verhaal te vertellen in een zo kort mogelijk filmpje.

“Het onverwachte einde” van Wim Rieke.

Een vrouw spreekt met iemand over het verdriet van een overlijden van …..een hond. De vraag wordt gesteld of elk shot wel nodig is. De emotie van de vrouw komt echt over.

“Metamorfose” van Gonny van de Nouwelant.

Jongetje dat door zijn moeder geschminkt wordt als krokodil. Een goede compositie van de negen en als resultaat een zeer geslaagd en zelfs ontroerend filmpje.

“De toekomst is begonnen” van Anthoni Buitelaar.

Een vooruitblik op de toekomst met nieuwe vervoerstechnieken. De eigen kinderen plaatsen tussen de stukjes van YouTube maakt het filmpje persoonlijk. Het totaal werd door een voice-over aan elkaar gepraat.

 

Ook wordt erop gewezen dat het gebruik van andermans beelden strafbaar is en dus buiten de eigen filmclub niet gebruikt moet worden.

Om alert te zijn op van derden gebruikte beelden: ZH’12 en de Nova eist bij een ingeschreven film voor hun festivals, dat de maker de rechten daarvan heeft geregeld en daar ook juridisch verantwoordelijk voor is.

 

Tot slot wordt gediscussieerd over het effect van de duur van een eventuele vervolgopdracht, maar de mening is dat een film met negen shots beter tot zijn recht dan een filmpje van 3 à 5 minuten. Ieder shot moet een vervolg zijn op het voorafgaande shot. Tegelijk zou er meer aandacht kunnen zijn voor het verhaal in filmbeelden.

Nabespreking van Oogst 2016.

Er is enige verbazing over het feit dat Anthoni Buitelaar met alleen positieve jurycommentaren toch als voorlaatste is geëindigd.

Ook wordt geconstateerd dat het eindoordeel van de jury over de film van Henk van de Meeberg vragen oproept, gezien de tegengestelde meningen van de jury. Hierop volgt uitvoerige discussie.

 

Afsluiting.

Albert Snijder